POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula obowiązku informacyjnego. Informacja dotycząca Państwa praw wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679/UE.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Home and Soul Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Wojska Polskiego 31/33, 01-503 Warszawa

2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem na adres e-mail: michal@szczesnynieruchomosci.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym art 6 RODO.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zlecenia zawartego w umowie tj. podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy zbycia/nabycia/najmu nieruchomości oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego.

5. Podanie niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zrealizowania przez Administratora celu, o którym mowa w pkt. 4powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości wykonania przez Administratora czynności, o których mowa w pkt 4 powyżej.

6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:


a. imię i nazwisko,
b. numer PESEL,
c. adres zamieszkania,
d. seria i numer dokumentu tożsamości,
e. adres e-mail,
f. numer telefonu,
g. dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty:


a. osoby zainteresowane zawarciem umowy zbycia/nabycia/najmu nieruchomości,
b. kancelarie notarialne i prawne,
c. podmioty świadczące usługi pośrednictwa w sprzedaży/najmie nieruchomości,
d. podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcy usług IT, doradcy księgowi i podatkowi,
e. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez wyraźnej zgody, przy czym możliwe jest przekazanie tych danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, której Pan/Pani używa w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu istnienia prawnej podstawy ich przetwarzania, w szczególności:

a. momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, b. jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W tym przypadku może okazać się, iż zrealizowanie usługi wynikającej z umowy będzie niemożliwe do wykonania.

10. Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

11. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące prawa:


a. prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie – bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) RODO,
b. prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
c. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
d. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym” – prawo to nie może jednak pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
e. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
f. prawo do żądania poinformowania o odbiorcach danych osobowych, na podstawie art. 19 RODO,
g. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,
h. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora lub osoby działające w jej imieniu, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: